43. ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็ม จำแนกตามวิธีทำการประมง

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็ม จำแนกตามวิธีทำการประมง”

สำหรับสถานการณ์ผลผลิตสัตว์น้ำเค็ม ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม 1,958.09 พันตัน ลดลงร้อยละ 3.87 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม 1,885.22 พันตัน แต่มีมูลค่าสัตว์น้ำเค็ม 139,900.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.06 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีมูลค่าสัตว์น้ำเค็ม 133,161.95 ล้านบาท สำหรับการจับแบบธรรมชาติมีปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม 1,410.67 พันตัน มูลค่า 66,117.82 ล้านบาท เป็นปริมาณการจับในน่านน้ำไทย 1,410.42 พันตัน (ร้อยละ 99.98) มูลค่า 66,108.20 ล้านบาท (ร้อยละ 99.99) ส่วนที่เหลือเป็นปริมาณการจับจากนอกน่านน้ำไทย 251 ตัน (ร้อยละ 0.02) มูลค่า 9.62 ล้านบาท (ร้อยละ 0.01) ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มในแต่ละพื้นที่ทำการประมง พบว่า ในบริเวณอ่าวไทย มีปริมาณการจับ 1,040.06 พันตัน (ร้อยละ 73.73) บริเวณทะเลอันดามันมีปริมาณการจับ 370.36 พันตัน (ร้อยละ 26.25) และนอกน่านน้ำไทย 251 ตัน (ร้อยละ 0.02) สำหรับการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ประกอบด้วย กุ้งทะเล ปลาน้ำกร่อย (ปลากะพงและปลากะรัง) และหอยทะเล (หอยนางรม หอยแครง และหอยแมลงภู่) ที่มีปริมาณการเพาะเลี้ยงและมีผลผลิต 547.42 พันตัน มูลค่า 73,782.68 ล้านบาท เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีแนวโน้มลดลง แต่มูลค่าสัตว์น้ำเค็มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมประมง, 2563ก)

ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มจากธรรมชาติ จำแนกตามวิธีทำการประมง พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมประมง (2563ก)

ดาวน์โหลดข้อมูล